O szkole

Serdecznie witamy na stronie internetowej Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Remseck

     Punkt działa zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2010 r., nr 170, poz. 1143).

Zgodnie z paragrafem 4 rozporządzenia, dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą mogą spełniać obowiązek szkolny oraz  obowiązek nauki poprzez:

-  uczęszczanie do  szkoły działającej w  systemie oświaty innego kraju;

- uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich;

- uczęszczanie do szkoły polskiej za granicą przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, prowadzących kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego (wszystkie przedmioty nauczania, jak w szkołach w Polsce); 

- uczestniczenie w kształceniu na odległość /nauka online/, prowadzonym przez szkołę  w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji  za Granicą  w Warszawie; 

-  spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą  na  podstawie art. 16 ust. 8-14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Remseck umożliwia uczniom, spełniającym  obowiązek  nauki  w  szkołach niemieckiego systemu oświaty, uzupełnianie wykształcenia z języka polskiego i wiedzy o Polsce w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych, określonych w załączniku nr 1  i 2 do  rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Oznacza to , że dzieci polskie mieszkające w Niemczech nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej  szkole.

Do SPK  przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, ale także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą a także dzieci osób nie będących obywatelami polskimi, jeśli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki  finansowe kadrowe i organizacyjne.

Kształcenie jest nieodpłatne. Szkoła otrzymuje środki finansowe z budżetu Państwa Polskiego.

Nauczanie odbywa się w języku polskim i obejmuje:

  • ośmioletnią szkołę podstawową
  • czteroletnie liceum ogólnokształcące /bez matury/

Program zakłada naukę następujących przedmiotów:

  • edukacja wczesnoszkolna
  • język polski
  • wiedza o Polsce / historia, geografia, wiedza o społeczeństwie/

W szkole dzieci poznają te same treści z wybranych przedmiotów, których uczą się ich rówieśnicy w Polsce, choć w nieco węższym zakresie. Uczniowie muszą wykazać się znajomością literatury, gramatyki i ortografii. Mają także obowiązek czytania wybranych lektur szkolnych. Ćwiczą nie tylko jak poprawnie wyrażać się i pisać po polsku. Poznają także kraj, z którego pochodzą ich rodziny, jego historię, geografię, literaturę, a także sztukę ludową i staropolskie zwyczaje. Zdobywane umiejętności ułatwiają kontakt z rodzinami w Polsce. W szkole zawiązują się znajomości i przyjaźnie. Podobne problemy, pozwalają dzieciom i młodzieży lepiej się rozumieć i pomagać sobie wzajemnie.

Kadra  pedagogiczna składa się z nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w polskich szkołach. Działania grona pedagogicznego wspiera  Rada Rodziców.

Zajęcia odbywają się w soboty według terminarza spotkań ( zobacz: nauka-plan lekcji ) w budynku „Wilhelm – Keil - Schule” w Remseck – Aldingen, udostępnionym dzięki życzliwości Pana Karla Hainza -Balzera - zastępcy burmistrza Miasta Remseck.

SPK wydaje uczniom świadectwa szkolne zatwierdzone przez MEN, dopuszczone do obrotu prawnego tylko łącznie ze świadectwem szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny. Świadectwa wydawane przez SPK  nie są podstawą do przyjęcia  dziecka do szkoły w Polsce. Są one natomiast potwierdzeniem realizacji uzupełniającego planu nauczania, systematycznej nauki w języku ojczystym oraz  osiągnięcia przez ucznia pewnego poziomu umiejętności  w zakresie języka polskiego, a także posiadania wiedzy z zakresu nauki o języku polskim, literatury, historii, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie. Zdobyte umiejętności   i wiedza zdecydowanie ułatwią uczniowi powrót do polskiego systemu oświaty.  

W przypadku powrotu ucznia do Polski przyjęcia do szkoły dokonuje się zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3   i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z późn.  zm.).

Każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.                                                                                                             

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Nadzór nad SPK w Remseck prowadzi  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, we współpracy z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium.